Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.69.8/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 2009 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 stycznia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof - Niemcy) - STEKO Industriemontage GmbH przeciwko Finanzamt Speyer-Germersheim.

(Sprawa C-377/07)(1)

(Podatek dochodowy od osób prawnych - Przepisy przejściowe - Odliczenie utraconej wartości udziałów lub akcji posiadanych w spółkach niebędących rezydentami)

(2009/C 69/12)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 21 marca 2009 r.)

Sąd krajowy

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: STEKO Industriemontage GmbH

Strona pozwana: Finanzamt Speyer-Germersheim

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Bundesfinanzhof - Wykładania art. 56 WE - Podatek dochodowy od osób prawnych - Przepisy przejściowe dotyczące roku 2001 zakazujące spółce odliczenia utraconej wartości posiadanych akcji zagranicznych

Sentencja

W okolicznościach takich jak te w postępowaniu przed sądem krajowym, w których spółka kapitałowa będąca rezydentem ma w innej spółce kapitałowej pakiet udziałów lub akcji mniejszy niż 10 %, art. 56 WE należy interpretować w sposób taki, że stoi on na przeszkodzie, aby zakaz odliczania zmniejszenia zysku związanego z takimi udziałami lub akcjami wchodził w życie wcześniej w stosunku do udziałów lub akcji w spółce niebędącej rezydentem aniżeli w stosunku do udziałów lub akcji w spółce będącej rezydentem.

______

(1) Dz.U. C 283 z dnia 24.11.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.