Nowość Sprawa C-376/20 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 lipca 2023 r. - Komisja Europejska v. CK Telecoms UK Investments Ltd, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, EE Ltd

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.321.2

Akt w opracowaniu
Wersja od: 28 maja 2020 r.
Tekst jednolity w opracowaniu. Poniżej prezentowany jest ostatni tekst ujednolicony.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 lipca 2023 r. - Komisja Europejska/CK Telecoms UK Investments Ltd, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, EE Ltd

(Sprawa C-376/20 P) 1

[Odwołanie - Konkurencja - Rozporządzenie (WE) nr 139/2004 - Kontrola koncentracji przedsiębiorstw - Usługi telekomunikacji ruchomej - Decyzja uznająca koncentrację za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Rynek oligopolistyczny - Znacząca przeszkoda w skutecznej konkurencji - Nieskoordynowane skutki - Standard dowodowy - Zakres uznania, jakim dysponuje Komisja Europejska w kwestiach ekonomicznych - Granice kontroli sądowej - Wytyczne w sprawie koncentracji horyzontalnych - Czynniki istotne dla wykazania znaczącej przeszkody w skutecznej konkurencji - Pojęcia "ważnej siły konkurencyjnej" i "bliskich konkurentów" - Bliskość konkurencji między stronami koncentracji - Analiza ilościowa skutków planowanej koncentracji dla cen - Wzrost efektywności - Przeinaczenie - Zarzut szczegółowy podniesiony z urzędu przez Sąd Unii Europejskiej - Stwierdzenie nieważności]

Język postępowania: angielski

(2023/C 321/02)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2023 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo G. Conte, M. Farley, J. Szczodrowski i C. Urraca Caviedes, a następnie F. Castillo de la Torre, G. Conte, M. Farley, J. Szczodrowski i C. Urraca Caviedes, w charakterze pełnomocników)

Druga strona postępowania: CK Telecoms UK Investments Ltd (przedstawiciele: początkowo J. Aitken, K. Asakura, A. Coe, M. Davis, S. Prichard, solicitors, O.W. Brouwer, advocaat, B. Kennelly, SC, A. Müller, advocate, i T. Wessely, Rechtsanwalt, a następnie J. Aitken, K. Asakura, A. Coe, M. Davis, solicitors, O.W. Brouwer, advocaat, B. Kennelly, SC, A. Müller, advocate, i T. Wessely, Rechtsanwalt), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: początkowo S. Brandon, a następnie F. Shibli, w charakterze pełnomocników), EE Ltd

Interwenient popierający stronę wnoszącą odwołanie: Urząd Nadzoru EFTA (przedstawiciele: początkowo C. Simpson, M. Sánchez Rydelski i C. Zatschler, a następnie C. Simpson i M. Sánchez Rydelski, w charakterze pełnomocników)

Sentencja

1) Wyrok z dnia 28 maja 2020 r., CK Telecoms UK Investments/Komisja (T-399/16, EU:T:2020:217), zostaje uchylony.

2) Sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpoznania Sądowi Unii Europejskiej.

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

1 Dz.U. C 390 z 16.11.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.