Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.9/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Niemcy) w dniu 2 lipca 2013 r. - H. T. przeciwko Land Baden-Württemberg

(Sprawa C-373/13)

(2013/C 325/14)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: H. T.

Strona pozwana: Land Baden-Württemberg

Pytania prejudycjalne

1)
a) Czy uregulowanie w art. 24 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2004/83/WE 1 dotyczące obowiązku państw członkowskich do wydania zezwolenia na pobyt osobom, którym przyznano status uchodźców, należy przestrzegać również w przypadku uchylenia wydanego już zezwolenia na pobyt?
b) Czy stąd przepis ten należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on uchyleniu albo zakończeniu ważności zezwolenia (np. poprzez wydalenie na podstawie prawa krajowego) osoby legitymującej się statusem uchodźcy, jeżeli spełnione nie są spełnione przesłanki z art. 21 ust. 3 w związku z ust. 2 dyrektywy 2004/83/WE lub gdy zachodzą "istotne powody z zakresu bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego" w rozumieniu art. 24 ust. 1 akapit 1 dyrektywy 2004/83WE?
2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytania w punkcie 1:
a) W jaki sposób należy dokonać interpretacji podstawy wyłączenia polegającej na "istotnych powodach z zakresu bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego" w art. 24 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2004/83/WE w świetle zagrożeń wynikających ze wspierania organizacji terrorystycznej?
b) Czy mogą wystąpić"istotne powody z zakresu bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego" w rozumieniu art. 24 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2004/83/WE, gdy osoba z przyznanym statusem uchodźcy wspierała PKK m.in. poprzez zbiórkę darowizn oraz regularny udział w zgromadzeniach ideowo bliskich PKK, nawet jeśli nie są spełnione przesłanki złamania zasady nonrefoulement zgodnie z art. 33 ust. 2 konwencji genewskiej i tym samym przesłanki z art. 21 ust. 2 dyrektywy 2004/83/WE?
3) W przypadku udzielenia na pytanie 1 lit. a) odpowiedzi przeczącej:

Czy uchylenie wzgl. zakończenie obowiązywania zezwolenia na pobyt udzielonego uchodźcy (np. poprzez wydalenie z terytorium na podstawie prawa krajowego) jest dopuszczalne z punktu widzenia prawa Unii wyłącznie przy spełnieniu przesłanek z art. 21 ust. 3 w związku z ust. 2 dyrektywy 2004/83/WE (wzgl. analogicznie brzmiącego późniejszej regulacji dyrektywy 2011/95/WE?

1 Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości [treści] przyznawanej ochrony (Dz.U. L 304, s. 12)
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.