Sprawa C-372/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Rzeczpospolita Polska) w dniu 26 lipca 2010 r. - Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.288.20/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2010 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Rzeczpospolita Polska) w dniu 26 lipca 2010 r. - Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

(Sprawa C-372/10)

(2010/C 288/34)

Język postępowania: polski

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2010 r.)

Sąd krajowy

Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Pak-Holdco Sp zoo

Strona pozwana: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Pytania prejudycjalne

1) Czy przy wykładni art. 7 ust. 1 dyrektywy 69/335/EWG(1) sąd krajowy zobowiązany jest uwzględnić postanowienia dyrektyw zmieniających, w szczególności dyrektyw 73/79/EWG(2) i 73/80/EWG(3), w sytuacji, gdy dyrektywy te nie obowiązywały już w momencie akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?

2) W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze, czy wyłączenie aktywów spółki kapitałowej z podstawy opodatkowania podatkiem kapitałowym, określone w art. 5 ust. 3 tiret pierwsze dyrektywy 69/335/EWG dotyczy wyłącznie aktywów spółki kapitałowej, której kapitał ulega podwyższeniu?

______

(1) Dz. U. L 249 z 3.10.1969, str. 25

(2) Dz. U. L 103 z 18.4.1973, str. 13

(3) Dz. U. L 103 z 18.4.1973, str. 15

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.