Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.282.4/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 listopada 2009 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 października 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-370/07)(1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Ustalenie stanowisk, które mają być zajęte w imieniu Wspólnoty w organie utworzonym przez umowę - Obowiązek uzasadnienia - Wskazanie podstawy prawnej - XIV Konferencja Stron Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES))

(2009/C 282/05)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 21 listopada 2009 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Valero Jordana i C. Zadra, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J.-P. Jacqué, F. Florindo Gijón i K. Michoel, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: E. Jenkinson oraz I. Rao, pełnomocnicy, oraz D. Wyatt, QC)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie określenia stanowiska Wspólnoty w przedmiocie niektórych wniosków przedłożonych na XIV Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) zorganizowanej w Hadze (Niderlandy) w dniach 3-15 czerwca 2007 r. - Wybór podstawy prawnej

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie określenia stanowiska Wspólnoty w przedmiocie niektórych wniosków przedłożonych na XIV Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), Haga, (Niderlandy), 3-15 czerwca 2007 roku.

2) Skutki zaskarżonej decyzji zostają utrzymane w mocy.

3) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania.

4) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokrywa własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 223 z 22.09.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.