Sprawa C-370/03: Republika Grecka v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.217.10/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 września 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 21 lipca 2005 r.

w sprawie C-370/03 Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(EFOGR - Skutki finansowe, które należy wywieść w ramach rozliczania rachunków wydatków [przezeń] finansowanych)

(2005/C 217/18)

(Język postępowania: grecki)

(Dz.U.UE C z dnia 3 września 2005 r.)

W sprawie C-370/03 mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 230 WE, wniesioną w dniu 27 sierpnia 2003 r., Republika Grecka (pełnomocnicy: G. Kanellopoulos i V. Kontolaimos) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: M. Condou-Durande, wspierana przez N. Korogiannakisa), Trybunał (trzecia izba), w składzie: A. Rosas (sprawozdawca), prezes izby, J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus i A. Ó Caoimh, sędziowie; rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer, sekretarz: H. von Holstein, zastępca sekretarza, wydał w dniu 21 lipca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji nr 2003/481/WE z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie skutków finansowych, które w pewnych przypadkach popełnienia nieprawidłowości przez podmioty gospodarcze należy wywieść w ramach rozliczania rachunków wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), w części, w jakiej decyzja ta dotyczy kwoty 14.272.278 GRD (41.884,90 EUR) określonej w jej załączniku I zatytułowanym "Nieściągalne kwoty obciążające budżet Państwa Członkowskiego".

2) Każda ze stron ponosi swoje własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 251 z 18.10.2003

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.