Sprawa C-366/23 P: Wyrok Trybunału (siódma z dnia 25 kwietnia 2024 r. - Compagnie industrielle de la matière végétale v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3578

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wyrok Trybunału (siódma z dnia 25 kwietnia 2024 r. - Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) / Komisja Europejska
(Sprawa C-366/23 P) 1

(Odwołanie - Badania i rozwój technologiczny - Umowa o udzielenie dotacji zawarta w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020 " - Odzyskanie wierzytelności - Zwrot rozłożony w czasie - Materialna prawidłowość stanu faktycznego - Oczywisty błąd w ocenie - Obowiązek uzasadnienia - Uzasadnione oczekiwania - Prawo do bycia wysłuchanym - Proporcjonalność)

(C/2024/3578)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) (przedstawiciele: B. Le Bret, R. Rard i P. Renié, adwokaci)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Ilkova i S. Romoli, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

1 Dz.U. C 271 z 31.7.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.