Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.318.5/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 września 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 14 czerwca 2017 r. - Jörg Scharnweber i Henning Kuhlmann/Société Air France SA
(Sprawa C-366/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 318/07)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2017 r.)

Sąd odsyłający

Amtsgericht Hamburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Jörg Scharnweber i Henning Kuhlmann

Strona pozwana: Société Air France SA

Postanowieniem Trybunał Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2017 r. sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.