Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.270.17/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Collge van Beroep voor het Bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 3 maja 2019 r. - De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Sprawa C-361/19)

Język postępowania: niderlandzki

(2019/C 270/18)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Collge van Beroep voor het Bedrijfsleven

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca środek odwoławczy: De Ruiter vof

Druga strona postępowania: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 99 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 1  oraz art. 73 ust. 4 lit. a) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności 2  są ważne w zakresie, w jakim stanowią, iż rok stwierdzenia niezgodności ma decydujące znaczenie dla określenia roku, w odniesieniu do którego oblicza się wysokość zmniejszenia płatności w związku z nieprzestrzeganiem zasady wzajemnej zgodności, w sytuacji gdy rok wystąpienia takiej niezgodności nie jest tożsamy z rokiem jej stwierdzenia?

1 Dz.U. 2013, L 347, s. 549.
2 Dz.U. 2014, L 227, s. 69.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.