Sprawa C-36/23, Familienkasse Sachsen: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. - L v. Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3573

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Bremen - Niemcy) - L/Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit
(Sprawa C-36/23, Familienkasse Sachsen) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Zabezpieczenie społeczne - Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 - Świadczenia rodzinne - Artykuł 68 - Zasady pierwszeństwa w wypadku zbiegu praw do świadczeń - Obowiązek przekazania przez instytucję państwa członkowskiego właściwego w dalszej kolejności wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych do instytucji państwa członkowskiego właściwego w pierwszej kolejności - Niezłoże- nie wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych w państwie członkowskim miejsca zamieszkania dziecka - Częściowy zwrot świadczeń rodzinnych wypłaconych w państwie członkowskim, w którym jedno z rodziców wykonuje pracę najemną)

(C/2024/3573)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Finanzgericht Bremen

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: L

Strona pozwana: Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit

Sentencja

Artykuł 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ustalający zasady pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych,

należy interpretować w ten sposób, że:

o ile nie pozwala on instytucji państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo nie ma pierwszeństwa zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. 1 tego artykułu, na żądanie od osoby zainteresowanej częściowego zwrotu takich świadczeń - wypłaconych w tym państwie członkowskim - ze względu na istnienie prawa do tych świadczeń przewidzianego w mającym zastosowanie z tytułu pierwszeństwa ustawodawstwie innego państwa członkowskiego, w sytuacji gdy żadne świadczenie rodzinne nie zostało ustalone ani wypłacone w tym innym państwie członkowskim, o tyle pozwala on jednak tej instytucji na żądanie od instytucji właściwej na zasadzie pierwszeństwa zwrotu kwoty świadczeń wykraczającej ponad kwotę, do której wypłaty jest ona zobowiązana na podstawie przepisów wspomnianego rozporządzenia.

1 Dz.U. C 164 z 8.5.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.