Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.15/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Minden (Niemcy) w dniu 25 stycznia 2017 r. - Daher Muse Ahmed/Republika Federalna Niemiec
(Sprawa C-36/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 213/18)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Minden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Daher Muse Ahmed

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (trzecia izba) orzekł, że przepisy i zasady ustanowione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca 1 , regulujące w sposób bezpośredni lub pośredni terminy składania wniosku o wtórne przejęcie, nie mają zastosowania w sytuacji takiej, jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której obywatel państwa trzeciego złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w państwie członkowskim, po tym jak przyznano mu ochronę uzupełniającą w innym państwie członkowskim.

1 Dz.U. 2013, L 180, s. 31.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.