Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.239.10/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny - Polska) - Minister Finansów/ Posnania Investment SA
(Sprawa C-36/16) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Wspólny system podatku od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/ 112/WE - Artykuł 2 ust. 1 lit. a) - Artykuł 14 ust. 1 - Transakcje podlegające opodatkowaniu - Pojęcie "odpłatnej dostawy towarów" - Przeniesienie nieruchomości na rzecz państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w celu spłaty zobowiązania podatkowego - Wyłączenie]

Język postępowania: polski

(2017/C 239/12)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Naczelny Sąd Administracyjny

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Minister Finansów

Strona pozwana: Posnania Investment SA

Sentencja

Artykuł 2 ust. 1 lit. a) i art. 14 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że przeniesienie własności nieruchomości przez podatnika podatku od wartości dodanej na rzecz Skarbu Państwa państwa członkowskiego lub jednostki samorządu terytorialnego takiego państwa, następujące, tak jak w postępowaniu głównym, tytułem zapłaty zaległości podatkowych, nie stanowi odpłatnej dostawy towarów podlegającej podatkowi od wartości dodanej.

1 Dz.U. C 145 z 25.4.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.