Sprawa C-359/03: Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Austrii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.284.5/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2004 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie C-359/03: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii(1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Dyrektywa 90/270/EWG - Ochrona pracowników - Praca z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe - Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Brak transpozycji)

(2004/C 284/09)

(Język postępowania: niemiecki)

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2004 r.)

W sprawie C-359/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko (pełnomocnicy: D. Martin i H. Kreppel) przeciwko Republice Austrii (pełnomocnik: E. Riedl) mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie uchybienia na podstawie art. 226 WE wniesioną dnia 19 sierpnia 2003 r., Trybunał (szósta izba), w składzie J.-P. Puissochet, prezes izby, S. von Bahr i A. Borg Barthet, sędziowie, rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 30 września 2004 r. wyrok, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się w pełni do dyrektywy Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 87/391/EWG), Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom, jakie ciążą na niej na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 264 z 1.11.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.