Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 września 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - Polska) - Delfly sp. z o.o. / Smartwings Poland sp. z o. o., dawniej Travel Service Polska sp. z o.o.
(Sprawa C-356/19) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Transport lotniczy - Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 - Artykuł 7 - Prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu - Warunki uzyskania odszkodowania - Żądanie wyrażone w walucie krajowej - Przepis prawa krajowego niedopuszczający dokonania przez wierzyciela wyboru waluty]

Język postępowania: polski

(2020/C 378/14)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Sąd odsyłający

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Delfly sp. z o.o.

Strona pozwana: Smartwings Poland sp. z o. o., dawniej Travel Service Polska sp. z o.o.

Sentencja

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91, a w szczególności jego art. 7 ust. 1, należy interpretować w ten sposób, że pasażer, którego lot został odwołany lub doznał dużego opóźnienia, lub jego następca prawny może domagać się zapłaty kwoty odszkodowania, o której mowa w tym przepisie, w walucie krajowej, która obowiązuje w miejscu jego zamieszkania, w związku z czym wspomniany przepis stoi na przeszkodzie uregulowaniu lub praktyce orzeczniczej państwa członkowskiego, zgodnie z którymi powództwo odszkodowawcze takiego pasażera lub jego następcy prawnego zostanie oddalone z tej tylko przyczyny, że roszczenie określono w walucie krajowej.

1 Dz.U. C 280 z 19.8.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.