Sprawa C-356/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 22 lipca 2014 r. - Hunland- Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. przeciwko Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.329.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2014 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 22 lipca 2014 r. - Hunland- Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. przeciwko Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
(Sprawa C-356/14)

Język postępowania: węgierski

(2014/C 329/09)

(Dz.U.UE C z dnia 22 września 2014 r.)

Sąd odsyłający

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft.

Strona pozwana: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Pytania prejudycjalne

1)
Czy zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego uznaje się za czystorasowe bydło hodowlane, które jest wpisane, podobnie jak jego rodzice i dziadkowie, w księdze hodowlanej rasy holsztyńsko-fryzyjskiej przez oficjalną organizację hodowców państwa członkowskiego, bez względu na stopień genetycznej czystości rasowej jego przodków?
2)
Czy przepis decyzji 2005/379 1 , do której nawiązuje się, należy interpretować w ten sposób, że zwierzęta hodowlane posiadające świadectwo rodowodowe, w którym zamieszczono wyrażenie zawarte w art. 2 ust. 1 lit. a) ww. decyzji, uznaje się za czystorasowe zwierzęta hodowlane i w związku z tym uprawniają one do otrzymania pomocy wywozowej, będąc przedmiotem handlu wewnątrzwspólnotowego?
3)
W związku z powyższym, czy można uznać, że mimo iż dana sztuka posiada świadectwo rodowodowe wydane przez stowarzyszenie hodowców państwa członkowskiego, w którym zamieszczono ww. wyrażenie, taka sztuka, w razie gdy jest przedmiotem handlu wewnątrzwspólnotowego, nie uprawnia sprzedawcy do otrzymania pomocy wywozowej, gdyż nie jest uznawana za czystorasowe zwierzę hodowlane, chociaż ma oficjalny dokument, w którym figuruje ww. wyrażenie?
1 Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie świadectw rodowodowych i danych szczegółowych dotyczących zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz.U. L 125, s. 15).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.