Sprawa C-351/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez justice de paix du canton de Forest (Belgia) w dniu 4 czerwca 2021 r. - ZG / Beobank SA.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.338.14/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez justice de paix du canton de Forest (Belgia) w dniu 4 czerwca 2021 r. - Zg / Beobank SA
(Sprawa C-351/21)

Język postępowania: francuski

(2021/C 338/17)

(Dz.U.UE C z dnia 23 sierpnia 2021 r.)

Sąd odsyłający

Justice de paix du canton de Forest

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: ZG

Strona pozwana: Beobank SA

Pytania prejudycjalne

1) Czy zgodnie z art. 38 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy 2007/64/WE 1  na dostawcy usług ciąży obowiązek starannego działania czy obowiązek osiągnięcia rezultatu w odniesieniu do dostarczenia "informacji dotyczących odbiorcy"?

2) Czy wymienione w tym przepisie "informacje dotyczące odbiorcy" obejmują informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej lub prawnej, która otrzymała płatność?

1 Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz.U. 2007, L 319, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.