Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.103.17/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 marca 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Liège (Belgia) w dniu 21 stycznia 2019 r. -BU / Państwo belgijskie
(Sprawa C-35/19)

Język postępowania: francuski

(2019/C 103/17)

(Dz.U.UE C z dnia 18 marca 2019 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal de première instance de Liège

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: BU

Strona przeciwna: Państwo belgijskie

Pytania prejudycjalne

Czy art. 38 § 1 pkt 4 C.I.R./92 narusza art. 45 i nast. (swobodny przepływ pracowników) oraz art. 56 i nast. (swobodę świadczenia usług) traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie, w jakim zwalnia z opodatkowania zasiłki z tytułu niepełnosprawności wyłącznie wówczas, gdy wspomniane zasiłki są wypłacane przez skarb państwa, czyli państwo belgijskie, na podstawie ustawodawstwa belgijskiego, prowadząc tym samym do dyskryminacji pomiędzy podatnikiem mającym miejsce zamieszkania w Belgii i otrzymującym zasiłki z tytułu niepełnosprawności wypłacane przez państwo belgijskie na podstawie ustawodawstwa tego państwa, które są zwolnione z opodatkowania, a podatnikiem mającym miejsce zamieszkania w Belgii, który otrzymuje zasiłki mające na celu zrekompensowanie niepełnosprawności, wypłacane przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, które to zasiłki nie podlegają zwolnieniu?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.