Sprawa C-35/09: Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Francuska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.246.16/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2010 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 29 lipca 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa C-35/09)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2006/21/WE - Gospodarowanie odpadami - Górnictwo - Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

(2010/C 246/27)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Marghelis i K. Saaremäel-Stoilov, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de Bergues i S. Menez, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Brak ustanowienia w przewidzianym terminie wszystkich przepisów niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE (Dz.U. L 102, s. 15)

Sentencja

1) Nie ustanawiając w przewidzianym terminie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych dla zastosowania się do dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 80 z 27.03.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.