Sprawa C-343/23 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 22 marca 2023 r. w sprawie T-113/22, Colombani/SEAE, wniesione w dniu 31 maja 2023 r. przez Jeana-Marca Colombaniego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.321.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2023 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 22 marca 2023 r. w sprawie T-113/22, Colombani/SEAE, wniesione w dniu 31 maja 2023 r. przez Jeana-Marca Colombaniego
(Sprawa C-343/23 P)

Język postępowania: francuski

(2023/C 321/26)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2023 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Jean-Marc Colombani (przedstawiciel: N. de Montigny, adwokat)

Druga strona postępowania: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Żądania wnoszącego odwołanie

Strona wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

- uwzględnienie odwołania i uchylenie zaskarżonego wyroku;

- rozstrzygnięcie sprawy i dokonanie czynności, których powinien był dokonać Sąd:

- stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 15 czerwca 2021 r.;

- nakazanie pozwanemu zapłaty symbolicznej kwoty 1 EUR tytułem naprawienia jego krzywdy;

- obciążenie drugiej strony postępowania kosztami poniesionymi przez wnoszącego odwołanie w ramach niniejszego postępowania oraz postępowania w pierwszej instancji.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnoszący odwołanie podnosi kilka zarzutów.

Na wstępie i ogólnie, wnoszący odwołanie podnosi naruszenie prawa przez Sąd przy badaniu przedmiotu jego wniosku o pomoc, bezprawne ograniczenie dokonane jedynie w celu powstrzymania autonomicznych, indywidulanych i aktywnych zachowań każdej z odnośnych osób, z pominięciem pojęcia nękania i utrwalonej praktyki jak również naruszenie jednolitości orzecznictwa w tej dziedzinie.

Po drugie, wnoszący odwołanie zamierza poinformować o naruszeniu prawa przez Sąd przy badaniu błędu w ocenie popełnionego przez ESDZ, w szczególności wnoszący odwołanie podnosi bezprawne odwrócenie ciężaru dowodu przy badaniu warunku "uprawdopodobnienia" zachowania negatywnego, pominięcie pojęcia współsprawcy/udziału, który nie wymaga zachowania aktywnego, przeinaczenie przedstawionych dowodów, naruszenie zasady kontradyktoryjności, sprzeczność elementów uzasadnienia, naruszenie prawa przy badaniu "uzasadnień" zgłoszonych zachowań, które podlegają art. 11, 12, 12a, i 21a regulaminu i które niwelują odpowiedzialność najwyżej postawionych osób zarządzających w Instytucji.

Po trzecie wnoszący odwołanie podnosi naruszenie art. 24 Regulaminu funkcjonariuszy Unii Europejskiej oceniając, że ESDZ słusznie oddaliło wniosek o pomoc złożony przez wnoszącego odwołanie.

Po czwarte wnoszący odwołanie podnosi brak uwzględnienia istnienia decyzji o oddaleniu złożonego wniosku, naruszenie prawa przy badaniu art. 17 i 19 regulaminu.

W ostatniej kolejności, wnoszący odwołanie żąda uznania wystąpienia jego krzywdy, które to żądanie zostało oddalone przez Sąd.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.