Sprawa C-341/02: Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Federalna Niemiec.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.143.6/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 czerwca 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(pierwsza izba)

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawie C-341/02 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec(1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Dyrektywa 96/71/WE - Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług - Przedsiębiorstwa w sektorze prac budowlanych - Minimalna płaca - Porównanie między minimalną płacą ustanowioną przepisami Państwa Członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany a wynagrodzeniem faktycznie wypłacanym przez pracodawcę prowadzącego działalność gospodarczą w innym Państwie Członkowskim - Nieuwzględnienie wszystkich dodatków wypłacanych przez pracodawcę prowadzącego działalność w innym Państwie Członkowskim w ramach składników minimalnej płacy)

(2005/C 143/04)

(Język postępowania: niemiecki)

(Dz.U.UE C z dnia 11 czerwca 2005 r.)

W sprawie C-341/02 mającej za przedmiot skargą o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, wniesioną dnia 25 września 2002 r., Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: J. Sack i H. Kreppel) przeciwko Republice Federalnej Niemiec (pełnomocnicy W.-D. Plessing i A. Tiemann), Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann, prezes izby, A. Rosas (sprawozdawca), K. Lenaerts, S. von Bahr i K. Schiemann, sędziowie; rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer, sekretarz: M.-F. Contet, główny administrator, wydał w dniu 14 kwietnia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Nie uznając za elementy składowe minimalnej płacy dodatków, które nie powodują zmiany stosunku między świadczeniem pracownika a otrzymywanym przez niego wynagrodzeniem, wypłacanych przez pracodawców prowadzących działalność w innych Państwach Członkowskich ich pracownikom zatrudnionym w sektorze prac budowlanych delegowanym do Niemiec - za wyjątkiem premii przyznawanej wszystkim pracownikom sektora prac budowlanych - Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

2) W pozostałej części skarga zostaje oddalona.

3) Każda ze stron poniesie własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 305 z 7.12.2002

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.