Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.224.31/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 września 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-339/06)

(2006/C 224/59)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 16 września 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: C. Cattabriga, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy Komisji 2004/116/WE(1) z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniającej załącznik do dyrektywy Rady 82/471/EWG w zakresie włączenia Candida guilliermondii, a w każdym razie nie powiadamiając o nich Komisji, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 2 ust. 1 tej dyrektywy,

– obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 30 czerwca 2005 r.

______

(1) Dz.U. L 379, str. 81.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.