Sprawa C-337/19 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 września 2021 r. - Komisja Europejska v. Królestwo Belgii,... - OpenLEX

Sprawa C-337/19 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 września 2021 r. - Komisja Europejska v. Królestwo Belgii, Magnetrol International, Irlandia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.471.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2021 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 września 2021 r. - Komisja Europejska / Królestwo Belgii, Magnetrol International, Irlandia
(Sprawa C-337/19 P) 1

[Odwołanie - Pomoc państwa - System pomocy wprowadzony w życie przez Królestwo Belgii - Zwolnienie z opodatkowania nadmiernych zysków - Interpretacja indywidualna prawa podatkowego (tax ruling) - Stała praktyka administracyjna - Rozporządzenie (UE) 2015/1589 - Artykuł 1 lit. d) - Pojęcie "systemu pomocy" - Pojęcie "aktu" - Pojęcie "dalszych środków wykonawczych" - Określenie beneficjentów "w sposób ogólny i abstrakcyjny" - Odwołanie wzajemne - Dopuszczalność - Autonomia podatkowa państw członkowskich]

Język postępowania: angielski

(2021/C 471/03)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2021 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: P.-J. Loewenthal i F. Tomat, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Królestwo Belgii (przedstawiciele: J.-C. Halleux, C. Pochet i M. Jacobs, pełnomocnicy, których wspierały M. Segura i M. Clayton, avocates), Magnetrol International (przedstawiciele: H. Gilliams i L. Goossens, advocaten), Irlandia

Interwenienci w postępowaniu odwoławczym: Soudal NV, Esko-Graphics BVBA (przedstawiciel: H. Viaene, avocat), Flir Systems Trading Belgium BVBA (przedstawiciele: T. Verstraeten i C. Docclo, avocats, et N. Reypens, advocaat), Anheuser-Busch InBev SA/NV, Ampar BVBA, Atlas Copco Airpower NV, Atlas Copco AB (przedstawiciele: A. von Bonin, Rechtsanwalt, W. O. Brouwer i A. Pliego Selie, advocaten, i A. Haelterman, avocat), Wabco Europe BVBA (przedstawiciele: E. Righini i L. Villani, avvocati, S. Völcker, Rechtsanwalt, i A. Papadimitriou, avocat), Celio International NV (przedstawiciele: H. Gilliams i L. Goossens, advocaten)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 14 lutego 2019 r., Belgia i Magnetrol International/Komisja (T-131/16 i T-263/16, EU:T:2019:91), zostaje uchylony.

2) Pierwszy i drugi z zarzutów skargi w sprawie T-131/16 oraz zarzut pierwszy i część pierwsza zarzutu trzeciego skargi w sprawie T-263/16 zostają oddalone.

3) Sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpoznania Sądowi Unii Europejskiej, aby ten wydał rozstrzygnięcie w przedmiocie zarzutów od trzeciego do piątego skargi w sprawie T-131/16, oraz zarzutu drugiego, części drugiej i trzeciej zarzutu trzeciego oraz zarzutu czwartego skargi w sprawie T-263/16.

4) Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

1 Dz.U. C 213 z 24.6.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.