Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.239.17/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 17 maja 2017 r. - Republika Portugalska/Komisja Europejska
(Sprawa C-337/16 P) 1

(Odwołanie - EFRG i EFRROW - Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej - Doręczenie adresatowi - Późniejsze sprostowanie formatu wydruku załącznika - Publikacja decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - Termin do wniesienia skargi - Rozpoczęcie biegu terminu - Przekroczenie terminu - Niedopuszczalność)

Język postępowania: portugalski

(2017/C 239/21)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida i P. Estêvão, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Triantafyllou i M. França, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 326 z 5.9.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.