Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.168.8/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 4 kwietnia 2017 r. - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich/Staelen
(Sprawa C-337/15 P) 1

(Odwołanie - Odpowiedzialność pozaumowna Unii Europejskiej - Rozpatrywanie przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skargi dotyczącej administrowania listą odpowiednich kandydatów, sporządzoną w wyniku konkursu otwartego - Naruszenie obowiązku staranności - Pojęcie "wystarczająco istotnego" naruszenia normy prawa Unii - Krzywda - Utrata zaufania do urzędu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich)

Język postępowania: francuski

(2017/C 168/08)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (przedstawiciele: początkowo G. Grill, następnie L. Papadias, P. Dyrberg, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Claire Staelen (przedstawiciel: adwokat V. Olona)

Sentencja

1) Żądanie przedstawione przez Claire Staelen w odpowiedzi na odwołanie, mające na celu zasądzenie od Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na jej rzecz odszkodowania w wysokości 50 000 EUR, jest niedopuszczalne.
2) Punkty 1, 3 i 4 sentencji wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r., Staelen/Rzecznik (T 217/11, EU: T:2015:238), zostają uchylone.
3) Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wypłaci Claire Staelen zadośćuczynienie w wysokości 7 000 EUR.
4) Claire Staelen zostaje obciążona własnymi kosztami oraz kosztami Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich poniesionymi w związku z odwołaniem wzajemnym, odrzuconym postanowieniem z dnia 29 czerwca 2016 r., Rzecznik/Staelen (C 337/15 P, niepublikowanym, EU:C:2016:670).
5) Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zostaje obciążony swoimi kosztami, a także kosztami Claire Staelen poniesionymi w postępowaniu zarówno w pierwszej instancji, jak i w postępowaniu odwoławczym.
1 Dz.U. C 294 z 7.9.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.