Nowość Sprawa C-335/22, A (Opłata od wprowadzenia do obrotu papierów wartościowych): Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 19 lipca 2023 r. - A SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.329.3/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 września 2023 r.

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 19 lipca 2023 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) - Portugalia] - A SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

[Sprawa C-335/22 1 , A (Opłata od wprowadzenia do obrotu papierów wartościowych)] [Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Odpowiedź, która może zostać w sposób jednoznaczny wyprowadzona z orzecznictwa - Dyrektywa 2008/7/WE - Artykuł 5 ust. 2 lit. b) - Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału - Opłata skarbowa od usług wprowadzania obligacji i papierów komercyjnych na rynek]

Język postępowania: portugalski

(2023/C 329/03)

(Dz.U.UE C z dnia 18 września 2023 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal Arbitrai Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: A SA

Strona przeciwna: Autoridade Tributária e Aduaneira

Sentencja

Artykuł 5 ust. 2 lit. b) dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału

należy interpretować w ten sposób, że:

stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje nałożenie opłaty skarbowej od wynagrodzenia wypłacanego przez spółkę kapitałową instytucji bankowej, której spółka ta powierzyła wprowadzenie na rynek zbywalnych papierów wartościowych takich jak nowo wyemitowane obligacje i papiery komercyjne, niezależnie od tego, czy spółki emitujące odnośne papiery wartościowe są prawnie zobowiązane do skorzystania z usług osoby trzeciej, czy też zdecydowały się na skorzystanie z tych usług z własnej woli.

1 Dz.U. C 326 z 29.8.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.