Sprawa C-335/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 24 kwietnia 2019 r. - E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S. przeciwko Ministrowi Finansów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.280.20/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 sierpnia 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 24 kwietnia 2019 r. - E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S. przeciwko Ministrowi Finansów
(Sprawa C-335/19)

Język postępowania: polski

(2019/C 280/27)

(Dz.U.UE C z dnia 19 sierpnia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Naczelny Sąd Administracyjny

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S. Strona pozwana: Minister Finansów

Pytania prejudycjalne

1)
Czy przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 1 , - w szczególności art. 90 ust. 2 tej dyrektywy - przy uwzględnieniu zasad neutralności podatkowej i proporcjonalności, zezwalają na wprowadzenie w prawie krajowym ograniczenia możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w razie częściowego lub zupełnego niewywiązania się z płatności ze względu na określony status podatkowy dłużnika i wierzyciela?
2)
W szczególności czy prawo unijne nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu w prawie krajowym regulacji dopuszczającej możliwość skorzystania z "ulgi na złe długi" pod warunkiem, że w dacie wykonania usługi/dostawy towarów oraz w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej w celu skorzystania z tej ulgi:
-
dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego albo w likwidacji?
-
wierzyciel i dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni?
1 Dz. U. 2006, L 347, s.1

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.