Sprawa C-332/09 P: Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe) v. Frosch Touristik GmbH i DSR touristik GmbH.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.19/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Postanowienie Trybunału z dnia 23 kwietnia 2010 r. - Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) przeciwko Frosch Touristik GmbH, DSR touristik GmbH

(Sprawa C-332/09 P)(1)

(Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Słowny wspólnotowy znak towarowy FLUGBÖRSE - Postępowanie w sprawie unieważnienia - Data właściwa dla dokonania oceny istnienia bezwzględnej podstawy unieważnienia)

(2010/C 234/28)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: B. Schmidt, pełnomocnik)

Pozostali uczestnicy postępowania: Frosch Touristik GmbH, (przedstawiciel: H. Lauf, Rechtsanwalt), DSR touristik GmbH

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie T-189/07 Frosch Touristik przeciwko OHIM - DSR touristik (FLUGBÖRSE), na mocy którego Sąd stwierdził nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 22 marca 2007 r. oddalającej odwołanie wniesione przez właściciela słownego wspólnotowego znaku towarowego "FLUGBÖRSE" od decyzji Wydziału Unieważnień, na mocy której częściowo unieważniono wspomniany znak - Określenie daty właściwej dla dokonania oceny istnienia bezwzględnej podstawy unieważnienia w ramach postępowania w sprawie unieważnienia

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zostaje obciążony kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 256 z 24.10.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.