Sprawa C-331/13: Ilie Nicolae Nicula v. Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.462.7/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 grudnia 2014 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Sibiu - Rumunia) - Ilie Nicolae Nicula przeciwko Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu
(Sprawa C-331/13) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Zwrot podatków pobranych przez państwo członkowskie z naruszeniem prawa Unii)

Język postępowania: rumuński

(2014/C 462/12)

(Dz.U.UE C z dnia 22 grudnia 2014 r.)

Sąd odsyłający

Tribunalul Sibiu

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ilie Nicolae Nicula

Strona pozwana: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu

Sentencja

Prawo Unii należy interpretować w ten sposób, że stoi ono na przeszkodzie systemowi zwrotu podatku pobranego z naruszeniem prawa Unii takiemu jak system rozpatrywany w postępowaniu głównym.

1 Dz.U. C 260 z 7.9.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.