Dz.U.UE.C.2019.16.16/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 15 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof - Niemcy) - Verbraucherzentrale BadenWürttemberg e.V. / Germanwings GmbH
(Sprawa C-330/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 - Artykuł 2 pkt 18 - Artykuł 23 ust. 1 - Transport - Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych na terenie Unii Europejskiej - Informowanie - Wskazywanie ostatecznej ceny - Włączenie taryf lotniczych do ostatecznej ceny - Obowiązek podawania taryf lotniczych w euro lub w walucie lokalnej - Wybór właściwej waluty lokalnej - Kryteria powiązania

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 16/19)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.

Strona pozwana: Germanwings GmbH

Sentencja

Artykuł 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty w związku z art. 2 pkt 18 tego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że przewoźnicy lotniczy, podając taryfy lotnicze za wewnątrzwspólnotowe przewozy lotnicze - o ile nie wyrażają ich w euro - są zobowiązani do wybrania waluty lokalnej obiektywnie powiązanej z oferowaną usługą. Tak jest w szczególności w przypadku waluty mającej status prawnego środka płatniczego w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce wylotu bądź miejsce przylotu danego lotu.

Tak więc w sytuacji takiej jak ta rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której przewoźnik lotniczy mający siedzibę w państwie członkowskim, którego walutą jest euro, oferuje w Internecie usługę przewozu lotniczego z miejscem wylotu znajdującym się na terytorium innego państwa członkowskiego, w którym status prawnego środka płatniczego ma waluta inna niż euro, taryfy lotnicze mogą być podawane - o ile nie są wyrażone w euro - w walucie mającej status prawnego środka płatniczego w tym ostatnim państwie członkowskim.

1 Dz.U. C 293 z 4.9.2017.