Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.16.7/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk - Austria) - Čepelnik d.o.o. / Michael Vavti
(Sprawa C-33/17) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 56 TFUE - Swoboda świadczenia usług - Ograniczenia - Usługi na rynku wewnętrznym - Dyrektywa 2006/123/WE - Prawo pracy - Oddelegowanie pracowników do wykonywania prac budowlanych - Zgłoszenie pracowników - Przechowywanie i tłumaczenie dokumentacji płacowej - Zawieszenie płatności - Wniesienie zabezpieczenia przez usługobiorcę - Zabezpieczenie kary pieniężnej, która może być ewentualnie nałożona na usługodawcę)

Języki postępowania: niemiecki i słoweński

(2019/C 16/07)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Čepelnik d.o.o.

Strona pozwana: Michael Vavti

Sentencja

Wykładni art. 56 TFUE należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które właściwym organom przyznaje możliwość zobowiązania zleceniodawcy mającego siedzibę w tym państwie członkowskim do wstrzymania wypłaty na rzecz zleceniobiorcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim wynagrodzenia za wykonane przez niego usługi, a nawet wniesienia przez owego zleceniodawcę zabezpieczenia w wysokości pozostałego do zapłaty wynagrodzenia, mającego na celu zagwarantowanie zapłaty kary pieniężnej, która ewentualnie mogłaby zostać nałożona na tego zleceniobiorcę w przypadku stwierdzenia, że naruszył on przepisy prawa pracy tego pierwszego państwa członkowskiego.

1 Dz.U. C 86 z 20.3.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.