Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.318.4/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 września 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 1 czerwca 2017 r. - Gerhard Prenninger i in.
(Sprawa C-329/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 318/06)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2017 r.)

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Gerhard Prenninger, Karl Helmberger, Franziska Zimmer, Franz Scharinger, Norbert Pühringer, Agrargemeinschaft Pettenbach, Marktgemeinde Vorchdorf, Marktgemeinde Pettenbach, Gemeinde Steinbach am Ziehberg

Pytania prejudycjalne

Czy dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 1  należy interpretować w ten sposób, że "wyrąb przesieki" dla celów przeprowadzenia linii elektroenergetycznej i przez okres jej legalnego istnienia stanowi "wycinanie lasów w celu zamiany przeznaczenia gruntów" w rozumieniu pkt 1 lit. d) załącznika II do dyrektywy 2011/92?

1 Dz.U. 2012, L 26, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.