Sprawa C-329/04: Skarga wniesiona dnia 29 lipca 2004 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.239.7/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 września 2004 r.

Skarga wniesiona dnia 29 lipca 2004 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

(Sprawa C-329/04)

(2004/C 239/13)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2004 r.)

Dnia 29 lipca 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Republice Austrii sporządzona przez Komisję Wspólnot Europejskich reprezentowaną przez Denisa Martina, członka Służby Prawnej Komisji i Horsta-Petera Kreppla, sędziego sądu pracy oddelegowanego do Służb Prawnych Komisji w ramach wymiany z urzędnikami krajowymi, z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom z dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne(1), poprzez brak przyjęcia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania tej dyrektywy, a w każdym razie poprzez brak powiadomienia Komisji o wydaniu tych przepisów.

2) obciążenie Republiki Federalnej Niemiec kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Z dniem 19 lipca 2003 r. upłynął termin dla dokonania transpozycji dyrektywy 2000/43/WE.

_____

(1) Dz.U. L 180, str. 22.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.