Sprawa C-324/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 8 marca 2022 r. w sprawie T-431/21,... - OpenLEX

Nowość Sprawa C-324/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 8 marca 2022 r. w sprawie T-431/21, UNIS/Komisja, wniesione w dniu 9 maja 2022 r. przez Union nationale des indépendants solidaires (UNIS)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.24.19/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 stycznia 2023 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 8 marca 2022 r. w sprawie T-431/21, UNIS/Komisja, wniesione w dniu 9 maja 2022 r. przez Union nationale des indépendants solidaires (UNIS)
(Sprawa C-324/22 P)

Język postępowania: francuski

(2023/C 24/26)

(Dz.U.UE C z dnia 23 stycznia 2023 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Union nationale des indépendants solidaires (UNIS) (przedstawiciel: adwokat F. Ortega)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2022 r. Trybunał (szósta izba) oddalił odwołanie jako oczywiście bezzasadne i obciążył stronę wnoszącą odwołanie jej własnymi kosztami.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.