Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.151.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2017 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 marca 2017 r. - Polynt SpA/New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Europejska Agencja Chemikaliów, Sitre Srl, Królestwo Niderlandów, Komisja Europejska
(Sprawa C-323/15 P) 1

[Odwołanie - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH) - Artykuł 57 lit. f) - Udzielanie zezwoleń - Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy - Identyfikacja - Równoważne obawy - Bezwodnik cykloheksano-1,2-dikarboksylowy, bezwodnik cis-cykloheksano-1,2-dikarboksylowy i bezwodnik trans-cykloheksano-1,2-dikarboksylowy]

Język postępowania: angielski

(2017/C 151/06)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Polynt SpA (przedstawiciele: C. Mereu i M. Grunchard, avocats)

Druga strona postępowania: New Japan Chemical (przedstawiciele: C. Mereu i M. Grunchard, avocats), REACh ChemAdvice GmbH (przedstawiciele: C. Mereu i M. Grunchard, avocats), Sitre Srl (przedstawiciele: C. Mereu i M. Grunchard, avocats), Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: M. Heikkilä, C. Buchanan, W. Broere i T. Zbihlej, pełnomocnicy, wspierani przez J. Stuycka, advocaat), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: C. Schillemans i M. Bulterman, pełnomocnicy), Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Kukovec i K. Mifsud-Bonnici, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje w części oddalone, a w części odrzucone.
2) Polynt SpA pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).
3) Królestwo Niderlandów i Komisja Europejska pokrywają własne koszty.
4) New Japan Chemical i REACh ChemAdvice GmbH pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 311 z 21.9.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.