Sprawa C-322/12: Państwo belgijskie v. GIMLE SA (orzeczenie wstępne). - OpenLEX

Sprawa C-322/12: Państwo belgijskie v. GIMLE SA (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.344.34/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2013 r.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 3 października 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation - Belgia) - Państwo belgijskie przeciwko GIMLE SA

(Sprawa C-322/12) 1

(Czwarta dyrektywa 78/660/EWG - Artykuł 2 ust. 3 - Zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu spółki - Artykuł 2 ust. 5 - Obowiązek odstąpienia - Artykuł 32 - Metoda wyceny na podstawie kosztu historycznego - Cena nabycia oczywiście niższa od wartości bieżącej)

(2013/C 344/58)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2013 r.)

Sąd odsyłający

Cour de cassation

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Państwo belgijskie

Strona pozwana: GIMLE SA

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Cour de cassation (Belgia) - Wykładnia art. 2 ust. 3, 4, i 5 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (Dz.U. L 222, s. 11) - Roczne sprawozdania finansowe niektórych rodzajów spółek - Zasada rzetelnego i prawdziwego obrazu spółki - Cena nabycia aktywów nieodpowiadająca ich wartości bieżącej, ukazująca błędny obraz majątku spółki - Obowiązek odstąpienia od zasady księgowania aktywów na podstawie ceny nabycia i bezzwłocznego zaksięgowania aktywów na podstawie wartości ich odsprzedaży

Sentencja

Zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu spółki ustanowiona w art. 2 ust. 3-5 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r., wydanej na podstawie art. [44 ust. 2 lit. g) WE], w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek nie pozwala na odstąpienie od zasady wyceny aktywów na podstawie ceny ich nabycia lub kosztu ich wytworzenia, o której mowa w art. 32 rzeczonej dyrektywy, na rzecz wyceny na podstawie ich wartości bieżącej, jeżeli cena nabycia lub koszt wytworzenia rzeczonych aktywów są oczywiście niższe od ich bieżącej wartości.

1 Dz.U. C 287 z 22.9.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.