Sprawa C-319/19: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 października 2021 r. - Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo v. ZV, AX, "Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM" ООD

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.2.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 stycznia 2022 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski gradski sad - Bułgaria) - Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo / ZV, AX, "Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM" OOD
(Sprawa C-319/19) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych - Dyrektywa 2014/42/UE - Zakres stosowania - Ustawodawstwo krajowe przewidujące konfiskatę nielegalnie nabytego mienia w braku skazania za przestępstwo]

Język postępowania: bułgarski

(2022/C 2/02)

(Dz.U.UE C z dnia 3 stycznia 2022 r.)

Sąd odsyłający

Sofiyski gradski sad

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo

Strona przeciwna: ZV, AX, "Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM" 00D

Sentencja

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że nie ma ona zastosowania do przepisu państwa członkowskiego stanowiącego, że konfiskata mienia nabytego nielegalnie jest orzekana przez sąd krajowy w ramach lub w następstwie postępowania, które nie dotyczy stwierdzenia popełnienia jednego przestępstwa lub kilku przestępstw.

1 Dz.U. C 279 z 24.8.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.