Sprawa C-317/02: Komisja Wspólnot Europejskich v. Irlandia. - OpenLEX

Sprawa C-317/02: Komisja Wspólnot Europejskich v. Irlandia.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.6.7/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 stycznia 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie C-317/02: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii(1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa - Wspólnotowa regulacja w zakresie rybołówstwa - Rozporządzenia (EWG) nr 3760/92 i nr 2847/93 - Przekroczenie kwoty połowowej)

(2005/C 6/11)

(Język postępowania: angielski)

(Dz.U.UE C z dnia 8 stycznia 2005 r.)

W sprawie C-317/02, Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez K. Fitcha i T. van Rojna, a następnie przez T. van Rojna i B. Dohertyego, przeciwko Irlandii, reprezentowanej przez D. O'Hagana wspieranego przez A. Schustera, mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie uchybienia na podstawie art. 226 WE, wniesioną w dniu 11 września 2002 r., Trybunał (szósta izba), w składzie: A. Borg Barthet (sprawozdawca), prezes, S. von Bahr i J. Malenowský, sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 18 listopada 2004 r. wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Irlandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3760/92 z dnia 20 grudnia 1992 r. ustanawiającego wspólnotowy system rybołówstwa i akwakultury, jak również art. art. 2, 21 i 31 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa w ten sposób, że:

nie przyjęła kryteriów i zasad wykorzystywania przyznanej jej kwoty połowowej;

nie zapewniła przestrzegania przepisów wspólnotowych dotyczących ochrony żywych zasobów wodnych poprzez kontrolę połowów, właściwą kontrolę wyładunków oraz deklaracji połowowych, jak również poprzez innego rodzaju środki kontroli przewidziane właściwymi rozporządzeniami wspólnotowymi;

nie zakazała przejściowo połowów przez statki rybackie pływające pod jej banderą lub zarejestrowane na jej terytorium, gdy przyznane jej kwoty uznane były za wyczerpane oraz - nie wszczęła postępowania administracyjnego lub karnego przeciwko kapitanom statków rybackich, które naruszyły wymienione przepisy lub też przeciwko innym osobom odpowiedzialnym za to naruszenie.

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 261 z 26.10.2004.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.