Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.226.7/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 sierpnia 2013 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunia) w dniu 7 czerwca 2013 r. - Direcț ia General ă a Finanț elor Publice a Județ ului Sibiu - Activitatea de Inspecț ie Fiscală przeciwko Cătălin Ienciu

(Sprawa C-313/13)

(2013/C 226/12)

Język postępowania: rumuński

(Dz.U.UE C z dnia 3 sierpnia 2013 r.)

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Alba Iulia

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Direcț ia General ă a Finanț elor Publice a Județ ului Sibiu - Activitatea de Inspecț ie Fiscală

Strona pozwana: Cătălin Ienciu

Pytanie prejudycjalne

W przypadku gdy sprzedawca został uznany za podatnika dla celów podatku VAT, a zapłata (cena) za dostawę nieruchomości została ustalona przez strony bez żadnej wzmianki dotyczącej podatku VAT, czy wykładni art. 73 i 78 dyrektywy Rady 2006/112/WE 1 należy dokonywać w ten sposób, że podstawa opodatkowania obejmuje:

a) zapłatę (cenę) za dostawę towaru ustaloną przez strony, pomniejszoną o stawkę podatku VAT, lub
b) zapłatę (cenę) za dostawę towaru ustaloną przez strony?
1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.