Sprawa C-309/10: Agrana Zucker GmbH v. Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.298.9/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 października 2011 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 28 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof - Austria) - Agrana Zucker GmbH prezciwko Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Sprawa C-309/10)(1)

(Cukier - Tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 320/2006 - Artykuł 11 - Nadwyżka dochodów w funduszu restrukturyzacji - Przeniesienie do EFRG - Zasady przyznania kompetencji i proporcjonalności - Obowiązek uzasadnienia - Bezpodstawne wzbogacenie)

(2011/C 298/15)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 8 października 2011 r.)

Sąd krajowy

Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Agrana Zucker GmbH

Strona pozwana: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Verwaltungsgerichtshof - Wykładnia art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 58, s. 42) - Pobranie tymczasowej składki restrukturyzacyjnej w sytuacji gdy w funduszu restrukturyzacji występuje znaczna nadwyżka, a dalszy wzrost zapotrzebowania finansowego wydaje się wykluczony - Równoważność z wprowadzeniem podatku ogólnego - Naruszenie zasady przyznania kompetencji

Sentencja

1) Artykuł 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej należy interpretować w ten sposób, że tymczasowa składka powinna być pobrana w pełnej wysokości także w takiej sytuacji, gdy występuje nadwyżka dochodów w funduszu restrukturyzacji.

2) Analiza pytania drugiego nie wykazała żadnego elementu, który mógłby stanowić o naruszeniu ważności art. 11 rozporządzenia nr 320/2006.

______

(1) Dz.U. C 260 z 25.9.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.