Sprawa C-305/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber)... - OpenLEX

Sprawa C-305/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 30 maja 2016 r. - Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.270.34

Akt nieoceniany
Wersja od: 25 lipca 2016 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 30 maja 2016 r. - Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Sprawa C-305/16)

Język postępowania: angielski

(2016/C 270/38)

(Dz.U.UE C z dnia 25 lipca 2016 r.)

Sąd odsyłający

First-tier Tribunal (Tax Chamber).

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Avon Cosmetics Ltd.

Strona pozwana: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

Pytania prejudycjalne

1.
Czy w razie sprzedaży towarów ("materiałów wspierających sprzedaż") przez sprzedawcę bezpośredniego na rzecz detalistów niezarejestrowanych jako płatnicy, bądź w razie zakupu towarów i usług przez detalistę niezarejestrowanego jako płatnik od stron trzecich ("towary i usługi osób trzecich"), które w obu przypadkach są wykorzystywane przez detalistę niezarejestrowanego jako płatnik pomocniczo w działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży innych towarów, również nabywanych od sprzedawcy bezpośredniego oraz stanowiącej przedmiot środków administracyjnych wprowadzonych na podstawie odstępstwa ostatnio zezwolonego decyzją Rady z dnia 24 maja 1989 r. (89/534/EWG) 1 (zwanego dalej "odstępstwem"), odpowiednie upoważnienia, przepisy wykonawcze lub środki administracyjne naruszają odpowiednie przepisy lub zasady prawa Unii Europejskiej w zakresie, w jakim wymagają od sprzedawcy bezpośredniego obliczania podatku należnego na podstawie cen sprzedaży innych towarów stosowanych przez detalistów niezarejestrowanych jako płatnicy bez odliczenia kwot VAT zapłaconych przez detalistę niezarejestrowanego jako płatnik w związku z zakupem materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich?
2.
Czy Zjednoczone Królestwo, występując z wnioskiem o udzielenie przez Radę upoważnienia do odstępstwa, było zobowiązane do powiadomienia Komisji o tym, że detaliści niezarejestrowani jako płatnicy VAT są obciążani podatkiem VAT od zakupu materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich, wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej, oraz odpowiednio o tym, że konieczne było wprowadzenie korekty do tego odstępstwa uwzględniającej ów niepodlegający zwrotowi naliczony lub nadpłacony podatek?
3.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie 1 lub pytanie 2, zwraca się pytaniami:
a)
Czy którekolwiek z odpowiednich upoważnień, przepisów wykonawczych lub środków administracyjnych mogą i powinny być interpretowane w sposób dopuszczający odliczenie w odniesieniu do
(i)
niepodlegającego zwrotowi, poniesionego przez detalistów niezarejestrowanych jako płatnicy VAT podatku VAT od materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich, które zostały przez nich wykorzystane do celów działalności gospodarczej; LUB,
(ii)
podatku VAT pobranego przez HMRC w wysokości nadmiernej do podatku, którego poboru uniknięto; LUB
(iii)
potencjalnej nieuczciwej konkurencji między sprzedawcami bezpośrednimi, ich detalistami niezarejestrowanymi jako płatnicy VAT oraz przedsiębiorstwami nieprowadzącymi sprzedaży bezpośredniej?
b)
Czy:
(i)
upoważnienie Zjednoczonego Królestwa do odstępstwa od przepisów art. 11 część A ust. 1 lit. a) [dyrektywy 77/388/EWG] było niezgodne z prawem?
(ii)
odstępstwo od przepisów art. 17 [dyrektywy 77/388/EWG] jest konieczne w związku z odstępstwem od przepisów art. 11 część A ust. 1 lit. a)? Jeżeli tak, to czy Zjednoczone Królestwo naruszyło prawo zaniechawszy zwrócenia się do Komisji z wnioskiem o upoważnienie do wprowadzenia odstępstwa od przepisów art. 17?
(iii)
Zjednoczone Królestwo narusza prawo nie regulując mechanizmu poboru VAT w sposób dopuszczający możliwość ubiegania się przez sprzedawców bezpośrednich o odliczenie podatku VAT poniesionego przez detalistów niezarejestrowanych jako płatnicy w związku z zakupem materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich do celów działalności gospodarczej?
(iv)
całość lub część odpowiednich upoważnień, przepisów wykonawczych lub środków administracyjnych pozostaje w związku z tym nieważna lub sprzeczna z prawem?
(c)
Czy odpowiednie środki zaskarżenia przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, trybunałem lub sądem krajowym winny skutkować:
(i)
wydaniem wytycznych, że państwo członkowskie zobowiązane jest do wprowadzenia w ramach odstępstwa na gruncie prawa krajowego odpowiedniej korekty uwzględniającej: a) niepodlegający zwrotowi, poniesiony przez detalistów niezarejestrowanych jako płatnicy VAT podatek VAT od materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich, które zostały przez nich wykorzystane do celów działalności gospodarczej; LUB, b) podatek VAT pobrany przez HMRC w wysokości nadmiernej do podatku, którego zapłaty uniknięto; LUB (iii) potencjalną nieuczciwą konkurencję między sprzedawcami bezpośrednimi, ich detalistami niezarejestrowanymi jako płatnicy VAT oraz przedsiębiorstwami nieprowadzącymi sprzedaży bezpośredniej; lub
(ii)
stwierdzeniem nieważności upoważnienia do odstępstwa, a co za tym idzie, samego odstępstwa; lub
(iii)
stwierdzeniem nieważności przepisów prawa krajowego; lub
(iv)
stwierdzeniem nieważności wytycznych; lub
(v)
stwierdzeniem, że Zjednoczone Królestwo jest zobowiązane do złożenia wniosku o dalsze odstępstwo przewidujące odpowiednią korektę uwzględniającą: a) niepodlegający zwrotowi poniesiony przez detalistów niezarejestrowanych jako płatnicy VAT podatek VAT od materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich, które zostały przez nich wykorzystane do celów działalności gospodarczej; LUB b) podatek VAT pobrany przez HMRC w wysokości nadmiernej do unikniętego podatku; LUB (iii) potencjalną nieuczciwą konkurencję między sprzedawcami bezpośrednimi, ich detalistami niezarejestrowanymi jako płatnicy VAT oraz przedsiębiorstwami nieprowadzącymi sprzedaży bezpośredniej.
4.
Czy zgodnie z art. 27 [dyrektywy 77/388/EWG] (art. 395 [dyrektywy 2006/112], podatek, od którego podmiot uchyla się lub którego unika, należy obliczać jako utratę dochodu podatkowego netto (uwzględniając zarówno pobrany podatek należny, jak i podatek naliczony podlegający zwrotowi w konstrukcja umożliwiającej uchylenie się opodatkowania lub jego uniknięcie) przez państwo członkowskie, czy też jako utratę dochodu podatkowego brutto (uwzględniając wyłącznie podatek należny w konstrukcji umożliwiającej uchylenie się opodatkowania lub jego uniknięcie) przez państwo członkowskie?
1 Decyzja Rady z dnia 24 maja 1989 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zastosowania w odniesieniu do niektórych dostaw na rzecz detalistów niezarejestrowanych jako płatnicy, środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (Dz.U. L 280, s. 54).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.