Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.20/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 11 lipca 2019 r. - Komisja Europejska/Republika Włoska
(Sprawa C-304/18) 1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Środki własne - Należności celne - Ustalenie długu celnego - Wpis w odrębnych rachunkach - Obowiązek udostępnienia środków własnych Unii - Procedura odzyskiwania wszczęta z opóźnieniem - Odsetki za opóźnienie)

Język postępowania: włoski

(2019/C 305/25)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung i F. Tomat, następnie Z. Malůšková i F. Tomat, pełnomocnicy)

Strona przeciwna: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierana przez G. Albenzia, avvocato dello Stato)

Sentencja

1) Odmawiając udostępnienia tradycyjnych zasobów własnych w wysokości 2 120 309,50 EUR wskazanych w powiadomieniu o odpisie IT(07)08 917, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej zgodnie z art. 8 decyzji Rady 94/728/WE Euratom z dnia 31 października 1994 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich, art. 8 decyzji Rady 2000/597/WE Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich, art. 8 decyzji Rady 2007/436/WE Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich i art. 8 decyzji Rady 2014/335/UE Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, a także art. 10, 11 i 17 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1552/89 z dnia 29 maja 1989 r., w sprawie stosowania decyzj i 88/376/EWG, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnoty, art. 10, 11 i 17 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonującego decyzję 94/728, oraz art. 10, 12 i 13 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 609/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojeni a potrzeb gotówkowych.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Republika Włoska pokrywa własne koszty oraz cztery piąte kosztów poniesionych przez Komisję Europejską
4) Komisja Europejska pokrywa jedną piątą własnych kosztów.
1 Dz.U. C 221 z 25.6.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.