Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.52.24/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lutego 2014 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Timiș oara (Rumunia) w dniu 3 czerwca 2013 r. - Agenț ia de Plăț i ș i Intervenț ie pentru Agricultură (APIA) - Centrul Județ ean Timiș przeciwko Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județ ului Timiș

(Sprawa C-304/13)

(2014/C 52/43)

Język postępowania: rumuński

(Dz.U.UE C z dnia 22 lutego 2014 r.)

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Timiș oara

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Agenț ia de Plăț i ș i Intervenț ie pentru Agricultură (APIA) - Centrul Județ ean Timiș

Strona pozwana: Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județ ului Timiș

Przy udziale: Agenț ia de Plăț i ș i Intervenț ie pentru Agricultură (APIA)

Pytanie prejudycjalne

Czy przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. 1 , a w szczególności jego art. 115 i 135, stoją na przeszkodzie temu, by państwo uzależniło przyznanie premii rolnikowi od spełnienia dodatkowych, nieprzewidzianych w tym rozporządzeniu warunków, a w szczególności spełnienia wymogu, aby ten rolnik "nie miał w chwili złożenia wniosku o wypłatę premii wymagalnych długów wobec budżetu państwa lub budżetu lokalnego"?

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz.U. L 270, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.