Dz.U.UE.C.2019.54.3/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 28 listopada 2018 r. - Jean-Marie Le Pen / Parlament Europejski
(Sprawa C-303/18 P) 1

Odwołanie - Dopuszczalność - Parlament Europejski - Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego - Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych - Windykacja nienależnie wypłaconych kwot

Język postępowania: francuski

(2019/C 54/04)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Jean-Marie Le Pen (przedstawiciel: adwokat F. Wagner)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Seyr i C. Burgos, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone jako w części oczywiście niedopuszczalne a w części jako oczywiście bezzasadne.
2) Jean-Marie Le Pen zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 240 z 9.7.2018.