Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.239.16

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 11 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Noord-Nederland - Niderlandy) - Bas Jacob Adriaan Krijgsman/Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV
(Sprawa C-302/16) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Transport lotniczy - Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 - Artykuł 5 ust. 1 lit. c) - Odszkodowanie i pomoc dla pasażerów w przypadku odwołania lotu - Zwolnienie z obowiązku odszkodowania - Umowa przewozu zawarta za pośrednictwem internetowego biura podróży - Przewoźnik lotniczy, który poinformował w odpowiednim czasie biuro podróży o zmianie godziny odlotu - Biuro podróży, które przekazało ową informację pasażerowi za pośrednictwem poczty elektronicznej dziesięć dni przed odlotem]

Język postępowania: niderlandzki

(2017/C 239/20)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Rechtbank Noord-Nederland

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Bas Jacob Adriaan Krijgsman

Strona pozwana: Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

Sentencja

Artykuł 5 ust. 1 lit. c) oraz art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 należy interpretować w ten sposób, że obsługujący przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania przewidzianego tymi przepisami - w wypadku odwołania lotu, o czym pasażer nie został poinformowany co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu - również wówczas, gdy ów przewoźnik poinformował o tym odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed wspomnianym planowanym czasem odlotu biuro podróży pośredniczące w zawarciu umowy przewozu z pasażerem, którego to odwołanie dotyczy, przy czym pasażer ten nie został poinformowany przez owo biuro w tym terminie.

1 Dz.U. C 326 z 5.9.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.