Dz.U.UE.C.2018.455.13/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 października 2018 r. - Komisja Europejska / Rumunia
(Sprawa C-301/17) 1

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Akt o przystąpieniu z 2005 r. - Obowiązki państw przystępujących - Środowisko - Dyrektywa 1999/31/WE - Artykuł 14 lit. b) - Składowanie odpadów - Zamknięcie składowisk odpadów, na których prowadzenie nie udzielono zezwolenia - Procedura zamknięcia i poeksploatacyjnego nadzoru nad składowiskiem odpadów

Język postępowania: rumuński

(2018/C 455/20)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Nicolae i E. Sanfrutos Cano, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rumunia (przedstawiciele: R.H. Radu, E. Gane, L. Liţu, O.C. Ichim i M. Chicu, następnie C.R. Canţăr, E. Gane, L. Liţu, O.C. Ichim i M. Chicu)

Sentencja

1) Nie dostosowując się, w odniesieniu do 68 składowisk odpadów, do obowiązku podjęcia wszelkich niezbędnych środków mających na celu, zgodnie z art. 7 lit. g) i art. 13 dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, zamknięcie jak najszybciej składowisk, które nie uzyskały, zgodnie z art. 8 tej dyrektywy, zezwolenia na kontynuację działania, Rumunia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 14 lit. b) w związku z art. 13 dyrektywy 1999/31.
2) Rumunia zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 239 z 24.7.2017.