Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.38.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lutego 2016 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht - Niemcy) - Pfotenhilfe-Ungarn e.V./ Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes SchleswigHolstein
(Sprawa C-301/14) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 1/2005 - Artykuł 1 ust. 5 - Ochrona zwierząt podczas transportu - Transport bezpańskich psów z jednego państwa członkowskiego do drugiego prowadzony przez stowarzyszenie ochrony zwierząt - Pojęcie "działalności gospodarczej" - Dyrektywa 90/425/EWG - Artykuł 12 - Pojęcie "pośrednika zaangażowanego w handel wewnątrzwspólnotowy"]

Język postępowania: niemiecki

(2016/C 038/06)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lutego 2016 r.)

Sąd odsyłający

Bundesverwaltungsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Pfotenhilfe-Ungarn e.V.

Strona pozwana: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes SchleswigHolstein

Przy udziale: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Sentencja

1) Pojęcie "działalności gospodarczej" w rozumieniu art. 1 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/ WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono działalność taką jak ta, o której mowa w postępowaniu głównym, dotyczącą transportu bezpańskich psów z jednego państwa członkowskiego do drugiego prowadzonego przez stowarzyszenie pożytku publicznego celem powierzenia tych psów osobom, które zobowiązały się je przyjąć, w zamian za zapłatę przez te osoby kwoty pokrywającej zasadniczo koszty poniesione w tym celu przez to stowarzyszenie.
2) Pojęcie "pośrednika zaangażowanego w handel wewnątrzwspólnotowy" w rozumieniu art. 12 dyrektywy Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącej kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego, zmienionej dyrektywą Rady 92/ 60/EWG z dnia 30 czerwca 1992 r., należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono między innymi stowarzyszenie pożytku publicznego, które transportuje bezpańskie psy z jednego państwa członkowskiego do drugiego celem powierzenia tych psów osobom, które zobowiązały się je przyjąć, w zamian za zapłatę przez te osoby kwoty pokrywającej zasadniczo koszty poniesione w tym celu przez to stowarzyszenie.
1 Dz.U. C 303 z 8.9.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.