Dz.U.UE.C.2019.16.32/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 sierpnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Düsseldorf - Niemcy) - Stefan Neldner / Eurowings GmbH
(Sprawa C-299/18) 1

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 16/41)

(Dz.U.UE C z dnia 22 sierpnia 2018 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 285 z 13.8.2018.