Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État - Belgia) - Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge
(Sprawa C-298/14) 1
[Odesłanie prejudycjalne - Swobodny przepływ osób - Artykuły 45 TFUE i 49 TFUE - Pracownicy - Zatrudnienie w administracji publicznej - Dyrektywa 2005/36/WE - Uznawanie kwalifikacji zawodowych - Pojęcie "zawodu regulowanego" - Komisja konkursowa zajmująca się rekrutacją na stanowiska referendarzy przy Cour de cassation (Belgia)]

Język postępowania: francuski

(2015/C 389/09)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Sąd odsyłający

Conseil d'État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Alain Laurent Brouillard

Druga strona postępowania: Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation; État belge

Sentencja

1) Artykuł 45 TFUE należy intepretować w ten sposób, że, po pierwsze, ma on zastosowanie w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której obywatel państwa członkowskiego, mieszkający i pracujący w tym państwie członkowskim, posiada dyplom uzyskany w innym państwie członkowskim, na który powołuje się w celu wzięcia udziału w konkursie na stanowiska referendarzy przy Cour de cassation pierwszego państwa członkowskiego, a po drugie, tego rodzaju sytuacja nie jest objęta zakresem art. 45 ust. 4 TFUE.
2) Dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych należy interpretować w ten sposób, że funkcja referendarza przy Cour de cassation nie jest "zawodem regulowanym" w rozumieniu tej dyrektywy.
3) Artykuł 45 TFUE należy intepretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, aby w okolicznościach takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym komisja konkursowa zajmująca się rekrutacją na stanowiska referendarzy przy sądzie państwa członkowskiego, rozpatrując zgłoszenie udziału w konkursie złożone przez obywatela tego państwa członkowskiego, uzależniała możliwość dopuszczenia go do udziału w tym konkursie od posiadania dyplomów wymaganych przepisami tego państwa członkowskiego lub od uznania równoważności dyplomu magistra wydanego przez uniwersytet innego państwa członkowskiego, bez uwzględnienia wszystkich dyplomów, świadectw i innych dokumentów oraz odpowiedniego doświadczenia zawodowego zainteresowanego w wyniku porównania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych przez owe dyplomy, świadectwa i inne dokumenty z kwalifikacjami wymaganymi w świetle tych przepisów.
1 Dz.U. C 303 z 8.9.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.