Sprawa C-298/02: Republika Włoska v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.300.9/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2004 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(pierwsza izba)

z dnia 14 października 2004 r.

w sprawie C-298/02: Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(EFOGR - Pomoc produkcyjna w odniesieniu do przetworów owocowych i warzywnych - Rozporządzenie (EWG) nr 1558/91 - Art. 1 - Gruszki i brzoskwinie - Decyzja 2002/524/WE)

(2004/C 300/18)

(Język postępowania: włoski)

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2004 r.)

W sprawie C-298/02 Republika Włoska (pełnomocnicy: I. M. Braguglia i M. Fiorilli) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: C. Cattabriga i M. Moretto) mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności w trybie art. 230 WE wniesioną dnia 21 sierpnia 2002 r., Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann, prezes izby, N. Colneric (sprawozdawca), J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič i E. Levits, sędziowie; rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 14 października 2004 r. wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 261 z 26.10.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.