Dz.U.UE.C.2019.4.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées (Francja) w dniu 24 kwietnia 2018 r. - Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne / RG, RG
(Sprawa C-296/18)

Język postępowania: francuski

(2019/C 4/15)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne

Strona przeciwna: RG, RG

Postanowieniem z dnia 23 października 2018 r. Trybunał (ósma izba) orzekł:

Artykuł 8 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywy o handlu elektronicznym) należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, tego rodzaju jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które zakazują członkom zawodu dentysty w sposób ogólny i całkowity wszelkiej reklamy, gdy przepisy te zakazują im stosowania wszelkich środków reklamowych w celu promocji ich osoby lub ich przedsiębiorstwa na ich stronie internetowej.